Súhlas s poskytnutím osobných údajov

Prevádzkovateľom tejto internetovej stránky http://keturist.sk/lokalne/ (Lokalne) je Ing. Beáta Chovančáková, Ružínska 5, Košice 04011, IČO: 46524070 (ďalej len Správca).

Správca si plne uvedomuje dôvernosť poskytnutých informácií, údajov a osobných údajov, ktoré v rámci inzertnej činnosti poskytuje správcovi Užívateľ aj Ubytovateľ.

Súhlas s poskytnutím osobných údajov:

Spracovateľom osobných údajov je Marcel Chovančák (IT provider) , Ružínska 5, Košice 04011.

Súhlas bude vykonaný, keď nás Ubytovateľ a poskytovateľ Stravovacieho zariadenia osloví e-malom a po dohodnutí naších podmienok mu na Portáli registrujeme a do prezentácie uvádzame Ubytovateľové kontaktné údaje prístupné Používateľovi pri návšteve Portálu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18/2018 účinného od 01.09.2019 (ďalej tiež ako “zákon o ochrane osobných údajov”) a v súlade s čl. 6 ods. 1 pís. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ), ktoré nadobudlo účinnosť 25.5.2018, súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním mojich osobných údajov mnou poskytnutých Správcovi.

Aké údaje budú spracované

Meno a priezvisko (Ubytovateľ + Užívateľ), prípadne obchodné meno vrátane IČ (Ubytovateľ)

E-mailová adresa (Ubytovateľ + Užívateľ)

Telefónne číslo (Ubytovateľ + Užívateľ)

Adresa objektu a fakturačná adresa objektu so službou ubytovanie – ulica, č.p. / Č.ev., mesto, PSČ, štát – (Ubytovateľ)

K akým účelom budú osobné údaje spracované a uchované

Osobné údaje bude Správca zhromažďovať, uchovávať a spracovávať pre nasledujúce účely:

– pre zasielanie oznámení týkajúce sa obchodného prípadu (ponuka služieb ubytovanie – Ubytovateľ, dopyt služieb ubytovanie a otázky s tým súvisiace – Užívateľ)

– pre oznámenia týkajúce sa správy internetovej prezentácie objektu vrátane fakturácie za inzertné službu (Ubytovateľ)

– pre zasielanie marketingových oznámenia správcu (Ubytovateľ + Užívateľ)

Doba, po ktorú budú osobné údaje uchované

Správca bude uchovávať osobné údaje po dobu nevyhnutne nutnú. Najdlhšie bude správca uchovávať osobné údaje po dobu 10 rokov.

Akým spôsobom budú osobné údaje spracované a uchované

Osobné údaje budú spracované strojovo (automatizovane) prostredníctvom počítačov a počítačových programov.

Práva dotknutej osoby, informácie a prístup k osobným údajom

ako subjekt údajov mám právo na prístup k mojim osobným údajom, mám právo na ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania. Mám právo požadovať informáciu, aké osobné údaje sú spracovávané a mám právo požadovať vysvetlenie ohľadom spracovanie osobných údajov. Ďalej mám právo namietať proti spracovaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov (t.j. právo získať osobné údaje, ktoré sa ma týkajú, ktoré som poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, bližšie pozri článok. 20 GDPR). Mám právo súhlas kedykoľvek odvolať, bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založenia na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak je spracovanie založené na článku. 6 ost. 1 písm. a) alebo čl. 9 ost. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takéto právo nemám najmä vtedy, ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na Správca vzťahuje (najmä povinnosti týkajúce sa LVTČ). Ako subjekt údajov som informovaný o tom, že súhlas s poskytnutím údajov môžem odvolať odoslaním e-mailu na adresu: info@keturist.sk. Ako subjekt údajov mám právo požiadať o informáciu o spracovaní mojich osobných údajov, pričom túto informáciu je správca povinný ma bez zbytočného odkladu odovzdať. Obsah informácie je daný ustanovením § 12 ods. 2 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. Ako subjekt údajov mám v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov právo obrátiť sa na Správca alebo na Úrad na ochranu osobných údajov. Správca prehlasuje, že pri spracovaní nedochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie, uvedenému v článku. 22 ost. 1 a 4 GDPR. Správca prehlasuje, že osobné údaje nie sú spracované pre účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. Správca prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať strojovo (automatizovane) prostredníctvom počítačov a počítačových programov.