LOKÁLNE

Lokálna ekonomika Košický kraj

Prevádzkový poriadok


Všeobecné podmienky a Prevádzkový poriadok

Prevádzkovateľom tejto internetovej stránky http://keturist.sk/shop/ (KETURIST booking) je Ing. Beáta Chovančáková, Ružínska 5, Košice 04011, IČO: 46524070 (ďalej len Správca).

Portál KETURIST booking prezentuje objekty s inzertné ponukou služieb ubytovanie v Slovenskej republike (ďalej len portál) s priamym kontaktom na ubytovateľa. Sme portál s ubytovacími a stravovacími zariadeniami. Portál bez provízií a poplatkov sprostredkovateľmi a pod.).

Zodpovednosť za obsah prezentácie objektu na Portáli má majiteľ alebo prenajímateľ objektu (ďalej len Ubytovateľ), ktorý nás osloví e-malom a po dohodnutí naších podmienok mu na Portáli registrujeme a do prezentácie uvádzame Ubytovateľové kontaktné údaje prístupné Používateľovi pri návšteve Portálu.

Užívateľ je každý, kto vstúpi na tento Portál, zvyčajne zákazník so záujmom o ubytovacie alebo stravovacie služby v našom regióne.

Používateľ je každý, kto vstúpi na tento Portál a vstupom na tento Portál súhlasí s Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým poriadkom Portálu.

Používateľ nesmie používať informácie zdieľané na tomto Portáli pre nelegálne účely podľa právneho poriadku krajiny, kde sa užívateľ, popr. prezentovaný objekt, nachádza. Každý Užívateľ, ktorý na tomto Portáli vloží dotaz, rezerváciu alebo komentár sa zaväzuje, že sa všetka komunikácia tu uvedená týka výhradne ubytovanie alebo služieb s ubytovaním súvisiacich a všetka táto komunikácia sa vzťahuje výhradne k danému objektu ubytovateľa.

Ak ubytovateľ na Portáli uvádza svoje osobné údaje (napr, pri rezervácii konkrétneho objektu a pod.) robí tak výhradne až po potvrdení súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Užívateľovi je zakázané vkladanie akéhokoľvek obsahu majúceho povahu vlastných reklamných alebo marketingových oznámení do akéhokoľvek formulára na Portáli bez predchádzajúceho súhlasu Správca.

Užívateľ uvedením svojho emailu vo formulári na Portáli súhlasí s tým, že je Správca na tento email oprávnený odosielať informačné alebo marketingové oznámenia týkajúce sa služieb Správca, maximálne však 10 x za 1 rok.

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov možno zrušiť žiadostí cez email.

Ubytovateľ má právo kedykoľvek meniť údaje a informácie v prezentácii svojho objektu a taktiež má možnosť požiadať o prerušenie alebo ukončenie prezentácie na Portáli.

Ubytovateľ zodpovedá za to, že všetky poskytnuté údaje do prezentácie objektu sú pravdivé a texty a fotografie zodpovedajú skutočnosti.

Ďalej Ubytovateľ zodpovedá za to, že všetky ním vkladané údaje a materiály na Portál (texty, fotografie, www odkazy atď.) sú v súlade s právnymi predpismi SR a neporušujú autorské ani iné práva tretích osôb.

Správca nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté Užívateľovi alebo Ubytovateľovi v súvislosti s používaním tohto Portálu ani za škody prípadne vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti Portálu. Používanie tohto Portálu je na vlastné riziko každého Používateľa aj ubytovateľa. Správca nie je zodpovedný za prípadné škody alebo ujmy a z nich vyplývajúce nároky tretích strán vzniknutých na základe údajov a obsahu zverejnených na tomto Portáli Ubytovateľ, poprípade v hodnoteniach (recenzia služieb ubytovanie v danom objekte) akýmkoľvek Užívateľom Portálu. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia a potrieb tieto podmienky meniť. Všetky práva sú vyhradené Správcovi. Jednotlivé prvky Portálu sú chránené autorským zákonom, nesmie sa teda kopírovať ani napodobňovať.

Hľadaj